UG Admission 2020-21

UG ADMISSION 2020

CAP Admission 2020

GENERAL INSTRUCTIONS

മഹാത്മാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാലയുടെ 2020-21 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനായി കേന്ദ്രീകൃത അലോട്ട്മെന്റ് സംവിധാനം (CAP) മുഖേന PALA ALPHONSA കോളേജിൽ അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്. 

 1. കോവിഡ് 19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ അഡ്മിഷൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർണമായും ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത്. ആയതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ അഡ്മിഷനു വേണ്ടി കോളജിലേക്ക് വരേണ്ടതില്ല.
 2. അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ സർവ്വകലാശാലയിലേക്കുള്ള അലോട്ട്മെന്റ് ഫീസ് അടച്ച് പ്രവേശന രീതി (PERMANENT/TEMPORARY) തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ്.
 3. പ്രവേശന രീതി തിരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ CAP അപേക്ഷയും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം സ്ഥിര പ്രവേശനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളെ കോളേജിൽനിന്ന് ഫീസ് അടക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്.
 4. കോളേജിൽ സ്ഥിര പ്രവേശനം നേടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ കോളേജിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ ഫീസ് അടക്കേണ്ടതാണ്.  താൽക്കാലിക പ്രവേശനം നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല.
 5. https://www.alphonsacollege.in/എന്ന കോളജ് വെബ്സൈറ്റിലെ  *PAY FEE ONLINE* എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താണ് ഫീസ് അടക്കേണ്ടത്.
 6. ഫീസ് അടച്ചാൽ ആ വിവരം നിശ്ചിത വിഷയങ്ങളുടെ വിഭാഗങ്ങളിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയശേഷം യോഗ്യരായ വിദ്യാർഥികളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.
 7. കോളജിൽ സ്ഥിര പ്രവേശനം നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ ട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (TC),  കോണ്ടക്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയുടെ ഒറിജിനൽ പ്രവേശനം നേടിയ ദിവസം മുതൽ 7 ദിവസത്തിനകം PRINCIPAL, ALPHONSA COLLEGE PALA, KOTTAYAM 686574 എന്ന വിലാസത്തിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ/സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേന കോളജിലേക്കു അയച്ചു താരേണ്ടതാണ്. 
 8. ഫീസ് ആനുകൂല്യത്തോട് കൂടി പ്രവേശനം നേടുന്ന SC,  ST,  OEC വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയുള്ള (വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള) വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ള GENERAL, OBC വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും (എയ്ഡഡ് കോഴ്സുകൾക്ക് മാത്രം ബാധകം) e-grantz വെബ്സൈറ്റ് (https://www.egrantz.kerala.gov.in/) മുഖേന അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതും ആയതിന്റെ പകർപ്പും അനുബന്ധ രേഖകളും (SSLC,  പ്ലസ് ടു, വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,  ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ആധാർ കാർഡ്, ബാങ്ക് പാസ്സ്‌ബുക്കിന്റെ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന പേജ് എന്നിവയുടെ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത പകർപ്പ്) റെഗുലർ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം കോളജ് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ :

 

SL.NO

SUBJECT

TEACHER IN-CHARGE & CONTACT NUMBER

1

English

Ms. Rosmy Katoor

9747608881

2

Economics

Dr. Sr. Regeenama Joseph

8943236428

3

History

Dr. Alphons George

9495156818

4

Mathematics

Dr. Sr. Sonia K Thomas

8281879099

5

Physics-Model1

Dr. Minu Joy

9747930507

6

Physics-Model2

Dr. Vijutha Sunny

8281574724

7

Chemistry

Dr. Sr. Jilly James

9497874279

8

Botany

Ms. Biby Anet Biju

9497324553

9

Zoology

Dr. Simimole Sebastian

9447288676

10

Clinical Nutrition and Dietitics

Ms. Lino Paul

918848407285

 

11

B.Com

Ms. Elizabeth Cyriac

8281143859

12

B. Voc (Fashion Technology)

Ms. Sayi P.P.

8156804936

13

B. Voc (Sports Nutrition and Physiotherapy)

Ms. Gija Jose

9495022255

Management/Community Quota Admission 2020-21

GENERAL INSTRUCTIONS

 1. Candidates are requested to read the following instructions before applying online.
 2. Read the eligibility, criteria and selection procedure for each programme in the prospectus(MGU –UG CAP Prospectus. Refer. Page No.17) before applying online.
 3. Students who have registered their names with Mahatma Gandhi University CAP Portal only can apply for the Management/Community Quota.
 4. Applicant must submit separate application for Management Quota and Community Quota. Community Quota seats in Aided programmes are reserved for RCSC candidates only.
 5. Application is treated incomplete and will be rejected without any notice if any field is left blank or if the payment is not done.
 6. Fields marked with * are mandatory details.
 7. Softcopy of the candidate’s photograph (Size 40 Kb -100 Kb, .jpg/.jpeg/.png format) is essential for applying online.
 8. If there is any difficulty faced by the candidate to complete the application, please send email to acpadmission2020@gmail.com, or contact +918590824431
 9. After the submission of the application, change in the data already submitted is not permitted. No change will be accepted through offline i.e. through fax/application including e-mail etc.
 10. The registration fee can be remitted through online using Debit Card/Credit Card/Net banking
 11. Download the application and keep one printed copy of the application for future reference.
 12. Signed hard copy of the application with copies of supporting documents should be sent (by post).

APPLICATION FEE

     Application fee: Rs.200/-

     Mode of payment: Online

HOW TO APPLY

 1. Click the link: ‘UG Admission 2020-21’ provided in the Home Page.
 2. While filling the application do not use “Back Button” or “Refresh Option”. These will lead to the loss of data entered till then.
 3. Candidate can choose up to three courses using choice option.
 4. Candidate shall choose the programmes according to his/her preferences. 
 5. Enter the Student details, current address, parent information and other details.
 6. Enter the Class 10 and PLUS TWO examination details.
 7. Upload passport size photo with light background in .jpg/.jpeg/.png format. ( photo size should be in between 40 kb and 100kb)
 8. 8. Click on “Submit Application” button for application submission.
 9. Select Net Banking/Debit Card/Credit Card option for Application Form fee Remittance (Rs. 200/-)
 10. Use the link “Click here to Download the Application Form” and take print out for future reference.
 11. In the case of RCSC applicants to community quota and management quota, they have to fill up the ’Certificate from Parish Vicar’ on the printout of Application Form.
 12. Signed hard copy of the application with copies of supporting documents should reach (by post only) the address – Principal, Alphonsa College, Arunapuram P.O., Pala, Kottayam Distrtict, 686574. It should be clearly written on the cover” Degree Admission 2020-21 Management/Community Quota (whichever applicable)”
 13. Last date for submitting application for community Quota is 24th August 2020.
 14. Don’t fill up and submit the Application Forms via Mobile Phones. Use Desktop or Laptops instead.

LIST OF DOCUMENTS TO BE ATTACHED ALONG WITH APPLICATION FORMS SENDING BY POST

 • Self attested copy of 10th Certificate/Mark List.
 • Self attested copy of Plus Two Certificate/Mark List.
 • Make sure that those candidates who are applying for Community /Management Quota have duly filled up the ‘Certificate from Parish Vicar’ in the printed Application Form which is to be sent to the college by post.
 • Copy of certificates (NCC/NSS/Ex-serviceman/PH) in case of candidates who have availed bonus/weightage of marks

DOCUMENTS TO BE PRODUCED AT THE TIME OF ADMISSION

 • Original & copy of 10th Certificate/Mark List.
 • Original & copy of PLUS TWO Certificate/Mark List.
 • Transfer Certificate (TC) from the institution last attended
 • Conduct Certificate
 • Letter from the Parish Priest for those candidates who are applying in Community Quota
 • Original of the relevant certificates (NCC/NSS/Ex-serviceman) in case of candidates who have availed bonus/weightage of marks
 • Eligibility Certificate from Mahatma Gandhi University, in the case of candidates who have passed their qualifying examination from Boards/Institutes/Governments outside Kerala except CBSE/CISCE/Kerala State Board

ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്

 • അപേക്ഷ ഓൺലൈൻ ആയി നൽകുന്നതിനു മുമ്പ് താഴെപ്പറയുന്ന നിർദേശങ്ങൾ വായിക്കുക.
 • ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പ്രോസ്‌പെക്ട്‌സിലെView prospectus (MGU-UG CAP) ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനുമുള്ള യോഗ്യത മാനദണ്ഡം, തിരഞ്ഞെടുക്കൽ നടപടിക്രമം എന്നിവ വായിച്ചു മനസിലാക്കുക.
 • എം. ജി. യൂണിവേഴ്സിറ്റി CAP Portal-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ മാനേജ്മെന്റ്/ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോട്ടകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാനാവൂ.
 • മാനേജ്മെന്റ് /കമ്മ്യൂണിറ്റികോട്ടകൾക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതാണ്. എയ്ഡഡ് പ്രോഗ്രാമുകളിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോട്ട സീറ്റുകൾ ആർ‌.സി.‌എസ്‌.സി അപേക്ഷകർക്കായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു.
 • അപേക്ഷയിലെ ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ പൂരിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയോ പേയ്മെന്റ് നടത്താതിരുക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഒരറിയിപ്പും കൂടാതെ അപേക്ഷ അപൂർണ്ണമായി പരിഗണിക്കുന്നതും നിരസിക്കുന്നതുമാണ്.
 • ‘*’ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഫീൽഡുകൾ നിർബന്ധമായും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
 • ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് .jpg/.jpeg/.png  ഫോർമാറ്റിലുള്ള (സൈസ് :40 KB– 100 KB) അപേക്ഷകന്റെ ഫോട്ടോയുടെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി അത്യാവശ്യമാണ്.
 • അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നപക്ഷം acpadmission2020@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിലിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്
 • അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം ഡാറ്റയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് അനുവദനീയമല്ല.
 • അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത്‌, ഭാവി റഫറൻസിനായി അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിൻറ് ഔട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
 • ഡെബിറ്റ് കാർഡ് / ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് / നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്(Rs.200/-) ഓൺ‌ലൈൻ വഴി അടക്കാവുന്നതാണ്.
 • അപേക്ഷയുടെ ഒപ്പിട്ട ഹാർഡ് കോപ്പി (സപ്പോർട്ടിങ് ഡോക്യുമെന്റ്കളുടെ പകർപ്പുകൾ സഹിതം) തപാൽ മുഖാന്തിരം അയയ്കുക.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി

 • പേജിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ‘‘UG Admission 2020-21’ എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക
 • ആപ്ലിക്കേഷൻ പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ “ബാക്ക് ബട്ടൺ” അല്ലെങ്കിൽ “റീഫ്രഷ് ഓപ്ഷൻ” ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇവ അതുവരെ നൽകിയ ഡാറ്റ നഷ്‌ടപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകും.
 • ചോയ്സ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അപേക്ഷകന് മൂന്ന് കോഴ്സുകൾ വരെ മുൻ‌ഗണന അനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
 • വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, നിലവിലെ വിലാസം, രക്ഷാകർതൃ വിവരങ്ങൾ, മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുക.
 • ക്ലാസ് 10, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.
 • ലൈറ്റ് ബാക്ക് ഗ്രൗണ്ടു ള്ള, പാസ്‌പോർട്ട് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ .jpg/.jpeg/.png ഫോർമാറ്റിൽ അപ്‌ലോഡുചെയ്യുക (ഫോട്ടോ വലുപ്പം 40kb മുതൽ 100kb വരെ)
 • ആപ്ലികേഷൻ സബ്മിഷൻ ആയി “Submit Application” ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
 • ഫീസ് അടക്കുന്നതിന് നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് / ഡെബിറ്റ് കാർഡ് / ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 •  “Click here to Download the Application Form” എന്ന ലിങ്കിൽ  ക്ലിക്കുചെയ്‌ത് ഭാവി റഫറൻസിനായി അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിൻറ് ഔട്ട് എടുക്കുക
 • കമ്മ്യൂണിറ്റി കോട്ടയിലേക്കും മാനേജ്മെൻറ് കോട്ടയിലേക്കും ആർ‌.സി‌.എസ്‌.സി അപേക്ഷകരുടെ കാര്യത്തിൽ, അപേക്ഷയുടെ പ്രിൻറ് ഔട്ടിൽ ഇടവക വികാരിയിൽനിന്നും കയ്യൊപ്പു വാങ്ങേണ്ടതാണ്.
 • അപേക്ഷയുടെ ഒപ്പിട്ട ഹാർഡ് കോപ്പി (സപ്പോർട്ടിങ് ഡോക്യുമെന്റ്കളുടെ പകർപ്പുകൾ സഹിതം) തപാൽ മുഖാന്തിരം പ്രിൻസിപ്പൽ,അൽഫോൻസാ കോളേജ് പാലാ, അരുണാപുരം പി‌ഒ, കോട്ടയം ജില്ലാ, 686574 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്കുക.
  ”അപ്ലിക്കേഷൻ-ഡിഗ്രി പ്രവേശനം (മാനേജ്‌മെന്റ്/ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോട്ട)” എന്ന് കവറിനു മുകളിൽ വ്യക്തമായി എഴുതേണ്ടതാണ്.
 • തെറ്റായ വിവരങ്ങളൊന്നും അപേക്ഷയിൽ നൽകരുത്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തെറ്റുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തുകയോ, തെറ്റായതോ, തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ വിവരങ്ങൾ നൽകിയ അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കപ്പെടും.
 • മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ..( Desktop/Laptop Recommended)
 • മാനേജ്മെന്റ്‌കോട്ടയിൽ റാങ്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ(അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിന്റ് ഔട്ടിനൊപ്പം ഇടവക വികാരിയെ കാണിക്കേണ്ടത്)

FEES STRUCTURE FOR ALL UG PROGRAMMES

CLICK HERE TO FILL AND SUBMIT MANAGEMENT/COMMUNITY QUOTA APPLICATION FORM

NB:”Self Financing courses do not have Community Quota Seats”.

Hostel Admission

For Hostel Admission Pleas Contact the Following Numbers

Adoration Hostel

Sr.Manju SABS

9400380328

 

Sr.Ann Maria SABS

7558008719

 

S H Hostel

Sr.Mable Paul S H

9656263338

04822-212224

 

Alphonsa Hostel

Sr. Lissy FCC

9496564463

 

Carmalaram Hostel

Sr.Karunya CMC

8281021072

AcademicCalendar
2020 October

Upcoming Events

Calendar Month Navigation

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
+ Export Events

Copyright © 2017 Alphonsa College. All Rights Reserved.